Huishoudelijk reglement Stichting Fanclub Ruud Appelhof

Woord vooraf:

Het bestuur van de Stichting Fanclub Ruud Appelhof acht het wenselijk om naast het naleven van de Stichtingsstatuten, voor de communicatie over en weer tussen bestuur en de leden van de fanclub, nadere gedragsregels in een huishoudelijk reglement vast te leggen en in voorkomende gevallen conform te handelen.

Zoals de statuten aangeven, wordt in de Stichtingsakte (verleden op 24 november 2011 bij notaris Olivers, dossiernr. 00018925) niet over leden gesproken maar over begunstigers.
Voor de duidelijkheid, maar ook voor het gebruiksgemak, spreekt het huishoudelijke reglement over leden.

 

Art. 1 Je wordt lid van de fanclub via een schriftelijke aanmelding bij het secretariaat. Bij de aanmelding dienen naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres te worden vermeld. Indien van toepassing dienen ook de personalia van de partner worden doorgegeven. De partner wordt dan ook lid, echter betaalt geen financiële bijdrage.

Art. 2 Indien de jaarlijkse financiële bijdrage (contributie) is voldaan, wordt het nieuw aangemelde lid (en de eventuele partner) aan de ledenlijst toegevoegd en ontvangt hij(zij) alle informatie, uitnodigingen e.d. die via het bestuur of de Activiteiten Commissie (AC) worden verzonden. De informatie wordt bij voorkeur verstrekt via e-mail, tenzij nadrukkelijk bij aanmelding anders aangegeven.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk via het secretariaat te geschieden.
Al betaalde contributie wordt niet geretourneerd.

Art. 3 De hoogte van de  jaarlijkse financiële bijdrage (contributie) wordt door het bestuur vastgesteld.

Art. 4 Indien het lidmaatschap start gedurende het lopende kalenderjaar, is een evenredig deel van de jaarlijkse financiële bijdrage verschuldigd. De bijdrage wordt dan berekend per kwartaal.

Art. 5 De penningmeester verzendt in januari van ieder jaar een herinnering met het verzoek de financiële bijdrage te voldoen. Indien van toepassing zal ook een wijziging in de hoogte van het te betalen bedrag worden vermeld. De financiële bijdrage dient uiterlijk 15 februari van ieder jaar te zijn voldaan.

Art.6 Indien de financiële bijdrage niet tijdig wordt voldaan, volgt éénmaal een betalingsherinnering door de penningmeester. Als hier binnen een maand geen gevolg aan wordt gegeven, vervalt automatisch het lidmaatschap.

Art. 7 Bij ziekte (langer dan 2 weken), verblijf in het ziekenhuis e.d. stelt het bestuur het op prijs hiervan via het secretariaat  in kennis gesteld te worden. Indien dat gebeurt, zal het bestuur namens de fanclub een bezoekje afleggen en een kleine attentie aanbieden.

Art. 8 Ook van andere gebeurtenissen ( huwelijksjubilea 25-40-50-60 jaar, huwelijken, gezinsuitbreiding en overlijden), wenst het bestuur gaarne op de hoogte te worden gesteld. Afhankelijk van de gebeurtenis beslist het bestuur op welke manier namens de fanclub te reageren.

Art. 9 Het bestuur laat zich bijstaan door een Activiteiten Commissie (AC) om activiteiten van de fanclub voor te bereiden en nader uit te werken. De leden van deze commissie worden door het Stichtingsbestuur benoemd.

Art. 10 Het bestuur streeft er naar jaarlijks 3 – 4 activiteiten te organiseren waarbij Ruud aanwezig dient te zijn. Alleen indien zwaarwegende argumenten in het geding zijn, kan hiervan worden afgeweken.

Art. 11 Begin van het kalender jaar wordt een nieuwjaars bijeenkomst georganiseerd, waarop het bestuur verantwoording aflegt via het presenteren van een jaaroverzicht over het voorbije jaar.

Art. 12 Het financiële overzicht van de penningmeester wordt aan de leden gepresenteerd nadat een kascontrole commissie (2 – 3 leden) inzage heeft gehad in de gevoerde administratie.

Art. 13 De fanclub organiseert in principe besloten activiteiten (alleen toegankelijk voor leden), tenzij het bestuur of de AC aangeeft dat het toegestaan is om introducés mede te nemen. Indien een eigen bijdrage wordt gevraagd, kan het bedrag voor leden en introducés verschillen.

Art. 14 De aanmelding(en) voor activiteiten zijn financieel bindend omdat het bestuur de financiële verplichtingen tegenover derden moet nakomen. De aanmelding voor activiteiten dient dan ook schriftelijk te geschieden. De eigen bijdrage dient steeds tijdig, vóór aanvang van de activiteit te zijn voldaan en bijgeschreven te zijn op bankrek. nr. 4515445 van  fanclub Ruud Appelhof te Brunssum.

Art. 15 De financiële bijdrage bij activiteiten, wordt in overleg met de AC door het bestuur  vastgesteld.

Art. 16 Indien zaken aan de orde zijn waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Aldus vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van het Stichtingsbestuur te Brunssum op 23 april 2013.